::   Upload เอกสารการสมัครสอบ 
    ::   พิมพ์บัตรประจำตัวสอบวิชาเฉพาะ (บางสาขาวิชา) คณะอักษรศาสตร์
    ::   แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
    ::   รายงานของโรงเรียน
     
 
ประกาศ
»  ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด) 
»  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด) 
»  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด) 
»  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 
ขั้นตอนการสมัคร
  1. ผู้สมัครเข้าสู่เว็บไซต์: www.quota.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงคลิกยืนยันการสมัคร
  2. ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ แล้วส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (upload) เป็นรูปแบบ .pdf ขนาดของเอกสารไม่เกิน 2 MB ส่วนรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ให้ส่งไฟล์เป็นรูปแบบ .jpeg แล้วจึงคลิกยืนยันการส่ง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งให้โรงเรียน
  3. พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด โดยจะใช้การสมัครครั้งล่าสุด และจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หากมหาวิทยาลัยได้รับถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
  5. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารหลักฐานการสมัครส่งให้โรงเรียน และโรงเรียนรวบรวมเอกสารจากผู้สมัครทั้งหมดพร้อมแบบฟอร์มส่งใบสมัครให้มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
  6. โรงเรียนพิมพ์รายชื่อผู้สมัครและให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง
  7. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทางเว็บไซต์: www.quota.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 2 วันทำการ
หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ณ โรงเรียนที่เรียนอยู่
  1. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ที่มีผลการศึกษารวม 4 ภาคการศึกษา และมีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ฉบับ และเขียนเลขที่สมัครไว้มุมบนขวา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
  3. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี)
ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทันที
หมายเหตุ  รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
การส่งเอกสาร
1. ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง
    ประธานฝ่ายรับสมัคร
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 24 ตุลาคม 2559 หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะไม่รับสมัคร
2. สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2559
 
 
© 2008 Silpakorn University.All rights reserved.